มาตรฐานบริการลูกค้าสำหรับการซื้อขายสินค้ากลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมี บริษทั เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในเครือบริษัทเอ็กซอนโมบิล)

เครือบริษัทเอ็กซอนโมบิล มีความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการ ที่ดีเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า เอกสารฉบับน้ีเป็นคู่มือสำหรับอ้างอิงถึงมาตรฐานการให้บริการของเราสำหรับ ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ หากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการของเรา หรือมีความประสงค์ต้องการรับบริการอื่นนอกเหนือจากบริการมาตรฐาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ฝ่ายขายหรือเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริการลูกคา้ที่พร้อมที่จะช่วยเหลือผา่นหลากหลายช่องทางกรณีต้องการรับบริการอื่นนอกเหนือจากบริการมาตรฐาน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดา เนินการ

มาตรฐานบริการลูกค้าสำหรับการซื้อขายสินค้ากลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมี

How would you rate the content on this page?

AVG